Algemene voorwaarden online trainingsprogramma

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online trainingen georganiseerd door de Pak Academie.

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training van de Pak Academie. Hierdoor verbindt de Pak Academie zich jegens de participant tot het verschaffen van een door de Pak Academie aangeboden en door haar gemaakte workshop/cursus.
Participant : De partij met wie de Pak Academie een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van de Pak Academie. De participant, die een workshop/cursus/training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling. 

De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door de Pak Academie

De Pak Academie heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt de Pak Academie zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de Pak Academie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant. Indien de oorzaak van de wijziging aan de Pak Academie kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Pak Academie.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid. 

De Pak Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training. Als de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de Pak Academie. Eventuele schade wordt door de Pak Academie vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de Pak Academie is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan de Pak Academie zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien de Pak Academie aansprakelijk is voor derving van workshops / trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant. 

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de Pak Academie van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering  

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling. 

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de Pak Academie, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Pak Academie. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 

Artikel 9: Duur van de online training

Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training.

 

Annuleringsvoorwaarden workshop

De inschrijving voor een workshop is definitief op het moment dat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Ongeveer een week voor aanvang van de workshop ontvang je een mail met de laatste informatie.

Deze factuur dient uiterlijk een week voor aanvang van de workshop voldaan te zijn.

Annuleren van de workshop is kosteloos mogelijk tot vier weken voor aanvang van de workshop. Mocht je al betaald hebben, dan ontvang je het volledige bedrag terug op je rekening.

Annuleer je vanaf 30 dagen voor de workshop, dan ben je vijftig procent van het totale bedrag verschuldigd. De andere vijftig procent krijg je, indien al betaald, teruggestort.

Als je ziek bent tijdens een trainingsdag kun je één keer kosteloos je training verschuiven, alleen de kosten van de lunch en koffie en thee etc. (€ 25,-) zullen dan in rekening worden gebracht, omdat we deze vooraf door moeten geven aan de locatie.

Je kunt er wel altijd voor kiezen om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen. Geef de naam van diegene dan wel vooraf door via de email.

Annulering verloopt alleen via de mail, niet telefonisch.

Mocht ik de workshop wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen onverhoopt zelf annuleren, dan worden betalingen uiteraard per omgaande en volledig teruggestort, tenzij je er voor kiest om de workshop op een andere datum alsnog te volgen.